Ekonomisk hållbarhet

Här  har vi samlat material och information som rör en viktig stomme i diskussionen om hållbar utveckling. Nämligen den ekonomiska hållbarheten. I diskussionen om en hållbar utveckling är ekonomin och tankar om tillväxt centrala då debatten präglas av att hitta en balans där tillväxten inte påverkar miljö och människor idag och imorgon.


The story of stuff

En serie med helt briljanta, delvis animerade, kortfilmer för den som vill (och vågar) följa med på resan från hur saker tillverkas tills att de hamnar i våra hem, samt få reda på vad de egentligen innehåller. Här finns ”The Story of Stuff”, ”The Story of Cosmetics”, ”Story of Change” m.fl.

Läs mer på http://www.storyofstuff.com.

Läs mer på http://www.storyofstuff.com.

Hur du som lärare kan implementera ”the story of stuff” filmerna i din undervisning

Konsumtion är en högaktuell utmaning för att uppnå en hållbar utveckling. De animerade och informativa filmerna lämpar sig väl som introducerande material inför diskussioner som rör hållbar utveckling, samhällsekonomin och dess utmaningar.  

Med hjälp av filmerna skapas ett utgångsläge för djupare diskussion om de motsättningar som finns mellan en ökande strävan för ekonomisk tillväxt och behovet att spara och värna om jordens resurser.

Förslag om uppgifter kopplade till the story of stuff:

  • Eleverna får i uppgift att följa livscykeln på en produkt de använder dagligen ex. ett kilo nötkött, en kopp kaffe, sin dator eller ett glas mjölk.  Genom att analysera och diskutera respektive produkts påverkan på miljön, dess livslängd samt dess etiska dilemman i relation till rådande konsumtionstrender och prissättning, möjliggörs en djupare diskussion om konsumtionens påverkan och dess relation till samhällsekonomin.
  • TIPS! Använd er av ”carbon footprint” kalkylatorer eller sidor som beräknar produkters ekologiska påverkan. På de flesta företags hemsidor (under fliken om ”hållbarhet och ansvar”) finns ofta livscykelanalyser att använda som referensram. 

We_change övning om tillväxt om miljö

Problematiken att skapa tillväxt som inte har en negativ påverkan på varken miljö eller människa är något som engagerar elever oerhört. En workshop under we_change turnén gick ut på att diskutera och bearbeta begreppet tillväxt ur ett hållbarhets perspektiv. Inför ett större fördjupningsarbete kan det ibland behövas en bra uppvärmning som sätter igång elevers tankar. Denna workshopövning är en bra uppstartsövning inför ett fördjupningsarbete om tillväxt och hållbar utveckling. Övningen görs i grupper.

Steg 1: Be eleverna brainstorma om vad vi behöver göra för att fortsätta förstöra världen

Steg 2: Vad behöver vi göra för att motverka den förstörelsen (vilka är lösningarna)

Steg 3: Hur fördelas ansvaret? (Vad krävs av individen, av samhället, politiken/offentlig sektor och företag

Ett fortsättningssteg för denna diskussion är att undersöka lösningarna och ansvaret djupare. Eleverna kan exempelvis undersöka: vad det idag finns för morötter och piskor för individer? vad gör regeringen idag för att skapa en hållbar tillväxt? Vilka innovationer och trender diskuteras som lösningar?


 Behöver vi omformulera kapitalismen och dess processer?

Paul Tudor Jones II, en hedge fond boss som enligt han själv har allt att tacka kapitalismen ifrågasätter vilka effekter den har på samhällets basfunktioner. Hans inspirerande tal är en bra utgångspunkt för djupare diskussioner, fördjupningsarbeten om kapitalism och tillväxtbegreppet i relation till samhället, lokalt som globalt.  


 

Konsumentmakt och hållbar utveckling

Diskussionen om hur vi kan påverka på individnivå är central i hållbarhetsdiskussionen. Ett område där vi faktiskt har möjlighet och makt att påverka är genom vår konsumtion. När vi tänker efter så handlar vi oftast något varje dag. I dessa lägen har vi alltid ett val; att köpa varan, att välja en annan eller att avstå från att konsumera. Det är vår konsumtionsmakt.

I relation till begreppet hållbar utveckling kan vi genom vår konsumtionsmakt avstå från produkter som är skadliga för miljö och människa eller avstå från produkter producerade av företag som inte tar sitt ansvar. Men för att kunna göra detta måste vi ha kunskap, eller hur?

Hur kan du som lärare då arbeta med begreppet konsumentmakt i relation till hållbar utveckling? Vi har tagit fram ett upplägg som möjliggör för elever att efterforska i olika certifieringar och själva undersöka dess påverkan samt reflektera kring sitt egna ansvar som konsumenter i relation till ett större sammanhang.

Här kan du ladda ner denna:

Vad innebär konsumentmakt i relation till hållbar utveckling

 


Hans Rosling: Framtidens statistik

Filmad föreläsning med Hans Rosling, professor i internationell hälsa, som gör statistiken begriplig och tillgänglig när han med hjälp av 3D-grafik visar hur befolkningstillväxt, fattigdomsbekämpning och resursfördelning förändrats över tid. Föreläsningen varvas med reportage från Bangladesh och Moçambique.

http://www.ur.se/Produkter/180445-Hans-Rosling-Framtidens-statistik

Längd: 58:53 min

Tillgänglig till: 30 jun 2016

Passar även för lektioner i samhällskunskap och engelska.


Ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling

Skärmavbild 2015-06-02 kl. 22.37.56Diskussionen om tillväxt ställs ofta som motpol till diskussionen om en hållbar utveckling. Begreppet tillväxt är en vattendelare i hållbarhetsdiskussionen. Behövs tillväxt för att åstadkomma en hållbar värld, behöver definitionen tillväxt omdefinieras och förstås på nytt eller är tillväxt en förutsättning för att nå en hållbar utveckling? Oavsett vilket lag man tillhör är det väsentligt för elever att förstå ekonomisk tillväxt för att greppa begreppet hållbar utveckling och dess utmaningar. 

Svenskt näringsliv företräder svenska företagare och har sammanställt en översikt över den svenska tillväxten och dess historiska utveckling. Materialet ger en grundläggande bild av den svenska tillväxten och visar en åsikt gällande tillväxt vilket möjliggör för elever att förstå en sida av diskussionen om tillväxt.

Här hittar du materialet:

Uppslaget Tillväxt


Koll på cashen- diskussionen om privatekonomin

Privatekonomi och koll på sin egna ekonomi är en förutsättning för en ekonomiska hållbarhetenKPC logo. Vi betalar, vi sparar, belånar oss och gör dagligen val som på det stora hela påverkar samhällsekonomin. 

Finansinspektionen, Konsumentverket och Kronofogden har tillsammans tagit fram ett studiematerial för att öka gymnasieelevers kunskaper om just privatekonomin i relation till ökad konsumtionspress och det bredare sammanhanget.

På sidan koll på cashen finns diskussionsunderlag, filmer och lärarhandledning som underlättar diskussion om privatekonomi i klassrummet men också som en språngbräda för att diskutera sambandet mellan privat ekonomi och samhällsekonomiska frågeställningar.

Här hittar du till sajten:

Koll på cashen


Handelspolitik och hållbar utveckling 

I lärarmaterialet ”Varför handlar vi med andra länder?” har kommerskollegium utvecklat en djupgående introduktion och lärarhandledning kring hur du som lärare kan undervisa om handel. Handel är ett ämne som är enormt viktigt för att förstå mycket av den problematik som är kopplat till ekonomisk tillväxt, global utveckling kontra hållbar utveckling. 

Materialet är indelat i olika kapitel som möjliggör för eleven att få grundläggande kunskap om begrepp, handelspolitik, EUs inre marknad, WTO mm. Varje kapitel innehåller bra övningar. We_change lärare slår ett extra slag för kapitlet som rör handelspolitik och hållbar utveckling som verkligen ger bra förutsättningar att närma sig en utmaning kopplat till ekonomisk hållbarhet. 

Här hittar du materialet:

lararhandledning-till-varfor-handlar-vi-med-omvarlden (1)